Archery Elk Trophy Gallery

Punky Cole, NJ

Punky Cole, NJ

Cliff Brausch, PA

Cliff Brausch, PA

Jeremey Holder, MD

Jeremey Holder, MD

David Blanton, GA

David Blanton, GA

Dave Castro, OH

Dave Castro, OH

P.J. Roman, NY

P.J. Roman, NY

Jim Morgan, CO

Jim Morgan, CO

Jake Ritter, IN

Jake Ritter, IN

Drew Hartley, OH

Drew Hartley, OH

Ren Gardner, MT

Ren Gardner, MT

Richard Mozingo, VA

Richard Mozingo, VA

Burke Winters, PA

Burke Winters, PA

Jim Hollifield, NC

Jim Hollifield, NC

Brian Shaub, PA

Brian Shaub, PA

Kirby Odde, SD

Kirby Odde, SD

Mike Moore, MO

Mike Moore, MO

Stan Burger, South Africa

Stan Burger, South Africa

Skip Nantz, KY

Skip Nantz, KY

Roy Trawick, UT

Roy Trawick, UT

Mike Maggio, VA

Mike Maggio, VA

Jake Ritter, IN

Jake Ritter, IN

Michael Waddell, GA

Michael Waddell, GA

Steve Swinson, UT

Steve Swinson, UT

Tom Parks, VA

Tom Parks, VA

Tad Henninger, PA

Tad Henninger, PA

Dave Thomas, NY

Dave Thomas, NY

Richard Martin, WI

Richard Martin, WI

Terry Tenant, KY

Terry Tenant, KY

Rob Smith, KY

Rob Smith, KY

Dane Whelborg, SD

Dane Whelborg, SD

Ron Swinson, VA

Ron Swinson, VA

Scott Hildebrand, PA

Scott Hildebrand, PA

John Cawthern, NH

John Cawthern, NH

Mike Lavan, OH

Mike Lavan, OH

Dave Schrader, PA

Dave Schrader, PA

Brian Shaub, PA

Brian Shaub, PA

Ron Swinson, VA

Ron Swinson, VA

Al Paglione, NJ

Al Paglione, NJ

Nate Baxter, Wy

Nate Baxter, Wy

Chris Kainz, SD

Chris Kainz, SD

Chris Kirby, NY

Chris Kirby, NY

Craig Johnson, TX

Craig Johnson, TX

Dan Hollod, PA

Dan Hollod, PA

Craig Carpenter, IN

Craig Carpenter, IN

Steve Preziosi, NJ

Steve Preziosi, NJ

Mark Reardon, IL

Mark Reardon, IL

Jeff Jones, WI

Jeff Jones, WI

Drew Yost, OH

Drew Yost, OH

Daniel Webster, IL

Daniel Webster, IL